بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بررسی و تحلیل سرایت پذیری تلاطم در میان بازارها، چند دهه‌ای است که به صورت بسیار کاربردی و به صورت تفصیلی مورد تأکید نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن در اقتصاد کلان بر این ایده استوار است، که شوک‌های منفی به اقتصاد بخش مسکن ممکن است.رفتار بازار مسکن نیز بخاطر تاثیر قیمت مسکن بر پورتفو‌های وام‎های بانکی و دیگر موسسات مالی حائز اهمیت است. در بخش مسکن، انتظار بر آن است که یک سیاست مالی و پولی انبساطی، با افزایش حجم پول در سبد دارایی، باعث افزایش تقاضا برای مسکن شود. البته این امر به مسائل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، لزوم تأمل بیشتر در این بخش ضروری به نظر می رسد. لذا در این تحقیق با استفاده از الگوی تحلیل سری زمانی خود رگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بازار های مالی بخصوص بازارهای ارز و طلا رابطه معناداری با مسکن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the relationship between financial markets and Housing market

نویسندگان [English]

  • Shahram Vahedi 1
  • farhad hanifi 2
  • mirfeiz fallah 2
  • seyyedjalal sadeghisharif 3
1 Department of Management, Faculty of Management, United Arab Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Department of Business Management, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The analysis of the turbulence among markets has been widely applied and in details the emphasis on theorists and researchers in different fields. The reciprocal relationship between financial markets and the macroeconomic markets is based on the idea, which has negative shocks to the economy of the housing sector. The behavior of the housing market is also important because of the impact of housing prices on bank loans and other financial institutions. In the housing sector, a monetary and monetary policy is expected to increase demand for housing by increasing the volume of money in the asset portfolio. Of course, this will depend on a variety of issues. Therefore, the need for further reflection seems necessary in this part. In this study, using the time series analysis of vector regression (VAR), the relationship between financial and financial markets has been investigated. The results of the study show that financial markets, especially foreign exchange markets and gold markets have a significant relationship with housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing market
  • Vector Self-Regression
  • Monetary Markets
  • Financial Markets