تأثیر سواد مالی و درک ریسک بر انتخاب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی.، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم های سرمایه­ گذاری و بررسی رابطه سطح سواد مالی سرمای ه­گذاران و تصمیم­ های سرمایه­ گذاری آنان است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای جمع ­آوری داده­ ها از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه به شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه­ گذاران و همچنین ارزیابی سطح سواد مالی و درک ریسک سرمایه ­گذاران می ­پردازد. نتایج نشان می ­دهد که ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم­ گیری سرمایه ­گذاری در ایران، تأثیر دارند. در حالی که بین سطح سواد مالی و تصمیمات سرمایه­ گذاران، رابطه معناداری­ وجود ندارد. همچنین مشخص گردید سن، جنسیت، وضعیت تاهل رابطه معنی­ داری با تصمیمات سرمایه ­گذاران ندارد ولی سطح تحصیلات با سواد مالی سرمایه­ گذاران رابطه مستقیم و معنی ­داری دارد. به علاوه نتیجه نشان می­دهد که با در نظر گرفتن میزان درک ریسک سرمایه ­گذاران، میزان ریسک ­پذیری آنها بر تصمیمات سرمایه­ گذاری آنها  تاثیرگذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of financial literacy and risk perception on investment delection in tehran stock exchange

نویسندگان [English]

  • ATENA HASANZADEH 1
  • Abdolmajid Dehghan 2
  • mohsen alikhani 3
1 graduate of financial management, Faculty of Management and Accounting, Yadegar Imam Khomeini (RA)shahr-e- Rey Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Yadeqar Imam Khomeini (RA)shahr-e- Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Agriculture, Faculty of Engineering, Yadeqar Imam Khomeini (RA) shahr-e- Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting investment decisions and to investigate the relationship between the level of financial literacy of investors and their investment decisions. This is a correlation study and a questionnaire was used to collect data. This questionnaire identifies the factors affecting investor decisions, as well as assesses the level of financial literacy and risk perception of investors. The results show that individual mentality, accounting information, economic information, and personal financial needs affect investment decisions in Iran. While there is no meaningful relationship between financial literacy and investor decisions. It was also determined that age, gender, marital status does not have a significant relationship with investors' decisions, but the level of education has a direct and meaningful relationship with the financial literacy of investors. In addition, the result shows that taking into account the level of risk perception of investors, their risk appetite is influenced by their investment decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial literacy
  • Investment decision
  • Risk perception