واکنش سرمایه گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه واکنش سرمایه­گذاران نسبت به پایداری ذهنی و عینی اجزای سود در شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی طی یک دوره 11 ساله از سال 1386 تا 1396 با 1320 مشاهده در 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی معادلات هم‌زمان میشکین(1983) و مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه 10 استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران پایداری ذهنی اجزاء نقدی و تعهدی سود را نسبت به پایداری عینی  اجزاء نقدی و تعهدی سود را  بیشتر از واقع ارزش‌گذاری می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران پایداری سود شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی را نادرست قیمت‌گذاری می‌کنند و بازار سرمایه نسبت به اطلاعات اجزای سود، کارایی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌های مشکوک به درماندگی مالی، واکنش نادرست سرمایه‌گذاران و قیمت‌گذاری غیر عقلایی و نادرست آن‌ها را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor's reaction towards the mental and objective stability of profit components in financially distressed companies

نویسندگان [English]

  • kaveh parandin 1
  • babak jamshidinavid 2
  • Mehrdad Ghanbari 3
  • afshin baghfalaki 4
1 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Department of Economics, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to study the reaction of investors to the objective and objective suspicion of profit components in suspected financial distress in a        11-year period from 1386 to 1396 with 1320 views in 120 companies accepted in Tehran Stock Exchange. To analyze the data and test the hypotheses, the simulation model of Mishkin (1983) and the multivariate regression model were used using the Eviews software version 10 has been used.The findings of the research indicate that investors have the mental sustainability of cash components and earnings accruals in relation to the objective stability of cash components and earnings accrual, more than actually they value it.Therefore, investors are pricing inappropriately, the profit of companies suspected of financial distress and the capital market is not as efficient as the components of profit information. In other words, companies suspect financial distress, the investors' incorrect responses and inappropriate pricing of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investors' reaction
  • mental stability of components of profit
  • Objective stability of components of profits
  • Companies suspected of financial distress
  • simultaneous equation system
  • Mishkin test