ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

4 گروه حسابداری ومدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

چکیده

ارزیابی سهام بر مبنای ریسک و بازده در ارتباط با دارایی­ های سرمایه ­ای (سهام) یکی از مسائل حائز اهمیت است. غالب الگوهای چندعاملی بر مبنای ارزیابی یکی از معیارهای بازده و ریسک تعریف   شده­ اند، در حالی که الگوی پیشنهادی به طور همزمان به ارزیابی بازده و ریسک می­ پردازد. الگوهای چند عاملی ایستا بوده و تغییرات پویا در طی بازه­ های زمانی متاثر از عوامل پنهان را بیان نمی­ کنند. در این پژوهش نوسانات پیش­ بینی نشده در بازده سهام در تابع جریمه (پنالتی) بعنوان عوامل پنهان تعریف شد. با استفاده از شبیه ­سازی رگرسیون پویای فاما-مک­بث در برآورد پارامترهای تاثیرگذار و تفکیک اثرات عوامل پنهان و آشکار موثر بر بازده و ریسک سهام، برآورد دقیق­ تری ارائه نمود. بر اساس تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، عوامل موثر بر بازده سهام شناسایی و بر مبنای تولرانس­ ها موثرترین عوامل مشتمل بر سنجه ­های بازار به عنوان عوامل آشکار، پالایش شد. در نهایت الگوی پیشنهادی تلفیقی (P-PCA) در پیش­ بینی ریسک (ارزش در معرض خطر) سرمایه ­گذاری، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی مزبور در بلند مدت اثرات عوامل پنهان و موثر بر بازده سهام را بهتر بیان کرد و ریسک سرمایه­ گذاری را با دقت مناسب و مشابه الگوهای واریانس شرطی نظیر آرچ و گارچ پیش­ بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Return and Risk on Investment in Stocks based on the Integration of Asset Pricing Multi-Factor Model and Penalty Function

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Farzinfar 1
  • hossein Jahangirnia 2
  • Reza Gholami Jamkarani 3
  • Hasan Ghodrati Ghazaani 4
1 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Humanities, Qom branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
3 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Department of Accounting and Management, Faculty of Humanities, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Evaluation of stocks based on return and risk related to capital assets is one of the important issues of this field. The majority of multifactor models are defined based on the assessment of one of the return and risk criteria. Nevertheless, the model presented in this study evaluated return and risk simultaneously. The multifactor patterns are static and do not express dynamic changes during time intervals affected by latent factors. In this research, unpredicted fluctuations in stock return were defined as latent factors in the penalty function. A more accurate estimate was provided by using the simulation of Fama–MacBeth regression in the estimation of effective parameters and separation of the effects of latent and manifest factors affecting stock return and risk. According to the analysis of the field of knowledge and content analysis, factors affecting the stock return were recognized, and the most effective factors including market measures were refined as manifest factors based on the tolerances. Finally, the model proposed(P-PCA) was exploited in risk prediction (at risk value). According to the results of the study, the mentioned model more efficiently showed the effects of latent and manifest factors on stock return over a long period. In addition, it was able to predict the risk of investment with proper accuracy and similar to patterns of conditional variance, such as ARCH and GARCH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • At Risk Value
  • Stock Return
  • Capital Assets (Stocks)
  • Multi-factor Model
  • Penalty function