ارائه مدل کوبانکینگ در ادغام بانک ها و موسسات با رویکرد بازاریابی (مورد مطالعه بانک قوامین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

3 گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،ایران.

چکیده

کسب و کارها مدام در حال تغییر می­باشند و تغییرات نیز بگونه ­ای گسترده و غیرقابل پیش­ بینی است بگونه ­ای که هر روز شاهد ایجاد و یا ادغام انواع کسب و کارها براساس پایه­ گذاری مدل­ های جدیدی می­ باشیم سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت جلوگیری از شکست، خود را با مدل­های موجود گوناگون منطبق نموده تا حضور خود را تثبیت نماید. با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته، ادغام بانک ­ها براساس رویکرد مالی مورد بررسی قرار گرفته است در این تحقیق، محقق تلاش نموده، مدلی برمبنای اصول بازاریابی مبتنی بر همکاری در هنگام ادغام بین بانک ­ها طراحی نماید. روش تحقیق بصورت کیفی انجام شده است لذا جهت دستیابی به بهترین متغیرهای تاثیرگذار در این زمینه از روش بنیادی تحلیل محتوا و با استفاده از فن گراندد تئوری ابتدا روابط بین مفهوم و ابعاد و مولفه­ های آن تدوین می ­گردد که برای دستیابی به مدل مفهومی از  نظرات خبرگان و متخصصین فن بان کداری از طریق مصاحبه استفاده شد و جمع آوری نظرات تا رسیدن به یک اجماع ادامه یافت، برای نمونه ­گیری نیز از روش گلوله برفی استفاده شد که پس از 37 مصاحبه با خبرگان نهایتا مدل مفهومی اولیه، مشتمل بر مفهوم همکاری بانک ­ها که وابسته به شش بعد و این ابعاد نیز وابسته به شانزده مولفه بودند حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Kobanking Model in the Integration of Banks and Institutions with a Marketing Approach (Case Study of Gwain Bank)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ramezani 1
  • parviz saeedi 1
  • Amir Ghafourian shagerdi 2
  • sayyedmohammadreza hosseini 3
1 Department of Management and Accounting, Faculty of Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul , Iran.
2 Department of Management and Accounting, Faculty of Management, emam reza university, mashhad, iran.
3 Department of Economics, Faculty of Economics, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul , Iran
چکیده [English]

Businesses are constantly changing, and changes are also widespread and unpredictable. So that every day we see the creation or integration of a variety of businesses based on the foundation of new models. The banking system is no exception to this, and in order to prevent failure, it has adapted itself to various existing models to stabilize its presence.
Considering that in past research, the merger of banks has been investigated according to the financial approach. In this research, the researcher tried to design a model based on cooperative marketing principles when integrating between banks.
The research method is qualitative. Therefore, in order to achieve the best possible variables in this field, the fundamental method of content analysis and using the ground-based theory, first, the relations between the concept and its dimensions and components are formulated. In order to achieve a conceptual model, the views of experts and banking experts were used through interviews. And collecting comments until a consensus was reached, Snowball method was used for sampling. After 37 interviews with experts, the ultimate conceptual model, which included the concept of co-operation of banks, which was dependent on six dimensions, was also based on sixteen components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking co-operation
  • integration
  • marketing approach