استفاده از رویکرد اختیار واقعی به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های خطرپذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، پردیس البرز ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار،دانشکده مدیریت،دانشگاه مازندرن،مازندران،ایران

چکیده

استفاده از رویکردهای سنتی مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی برای ارزیابی و مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع رایج است. از آنجا که در این نوع سرمایه‌گذاری عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد، تکیه بر رویکردهای سنتی به دلیل در نظر نگرفتن انعطاف مدیریتی می‌تواند به تصمیم‌گیرهای نادرستی منجر شود. در این پژوهش رویکرد مبتنی بر اختیار واقعی در بودجه‌بندی سرمایه‌ای با رویکرد سنتی مقایسه شده است. فرضیه پژوهش این است که رویکرد اختیار واقعی، کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب سبد سرمایه‌گذاری از بین طرح‌های پرخطر را بهبود می‌بخشد. باتوجه به این موضوع؛ با استفاده از روش مورد کاوی و با توجه دو شاخص میزان دسترسی و کامل‌تر بودن اطلاعات مالی، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه تولید محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی و درمانی برای پیاده‌سازی مدل انتخاب گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد مدل بودجه بندی سرمایه‌ای بر اساس برنامه‌ریزی پویا و اختیار واقعی با در نظر گرفتن ارزش انعطاف تصمیم‌گیری، دقیق‌تر از روش‌های سنتی بودجه‌بندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Real Option approach for optimizing Venture Capital

نویسندگان [English]

  • farshid moradi 1
  • reza tehrani 2
  • Mansour Momeni 3
  • Shahabeddin Shams 4
1 Ph.D. student of financial management, Faculty of Management, Alborz campus, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Department of financial management, Faculty of Management,Tehran University, Tehran, Iran.
3 Department of industrial management, Faculty of Management, Tehran University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, department of Business Management (Finance), Mazandaran University, Iran
چکیده [English]

Application of traditional approaches based on Discounting the cash flow in order to evaluate and comparing investment opportunities including Venture Capital in most industries is a very common issue. Due to the lacking deep certainty in this sort of venture, relying on traditional approaches could end up with inappropriate decision making, because of ignoring the managerial flexibility. At this study the real option approach in estimated capital budgeting was compared with traditional approach based on Discounting the income. The research hypothesis was that the real option approach could improve the quality of decision making and optimize the investing portfolio from the high risk projects. Accordingly, a venture capital company in the field of pharmaceutical products and medical and therapeutic equipment was chosen for applying the model considering two indicators of the availability and completeness of the financial information of the plans by using the case study approach. The results indicated that considering the value of flexible deciding, the efficacy of the capital budgeting model based on dynamic planning and real options shows more precision than traditional budgeting approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Venture Capital
  • stochastic processes
  • Real options
  • Capital budgeting