تحلیل استراتژیک کارآفرینی مبتنی بر فین‌تک در حوزه بانکداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 گروه حسابداری،دانشکده مدیریت وحسابداری،واحدعلی آبادکتول،دانشگاه آزاداسلامی،علی آبادکتول،ایران

چکیده

از پدیده‌های نوظهور در جهان بروز فین‌تک در حوزه بانکداری است. این پدیده کنترل دولت‌ها بر پول را تهدید نموده و سبب راحتی انتقال پول در جهان شده است. توسعه تکنولوژی و تغییرات اجتماعی بر رفتار مشتریان تاثیر می‌گذارد و باعث تغییر در مدیریت ارتباط با مشتری می‌شود. پژوهش با هدف بررسی تحولات فین‌تک در ایران و تحلیل محتوا سعی دارد نشان دهد ایران در برابر این پدیده چه اقداماتی در حوزه بانکداری انجام داده است و در کدام حوزه‌های مالی موفق به ایجاد کسب و کارهای نوپا خواهد شد. گروهی در صنعت خدمات مالی، پیشرفت فین‌تک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می‌پندارند و برخی معتقدند که فین‌تک­چالشی است که می‌توان آن را تبدیل به فرصت نمود. روش­ پژوهش در این مقاله گراندد تئوری ­بوده که در ابتدا با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی مصاحبه‌های مسئولان دولتی در حوزه بانکداری، به تحلیل داده‌ها پرداخته شده است و نکات کلیدی مهم استخراج شد. لذا جهت جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی برای تحلیل محتوا اقدام به ارائه پرسشنامه با استفاده از کلیدواژه‌‎های اساسی، پرداخته شده است. در خروجی پرسشنامه، فراوانی کلیدواژه‌ها و ضریب اهمیت آن‌ها استخراج گردیده و در نهایت نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌ها در زمینه کارآفرینی و نوآوری در این زمینه استخراج گردید. نتایج حاصل شده در جدول استراتژی SWOT قرار داده شده است که با توجه به نقاط قوت راهکارهایی ارائه گردیده که نقاط ضعف پوشش داده شود و با استفاده از فرصت‌ها، راهکارهایی ارائه گردیده تا تهدیدات تبدیل به فرصت شوند.[i] CRM

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Strategic Analysis of Fintech in Banking scope

نویسندگان [English]

 • Maryam Mashhadiabdol 1
 • Davood Samari 2
 • ebrahim abbasi 3
 • Majid Ashrafi 4
1 Ph.D. Student in Entreprenurship Management, Faculty of Management and Accounting, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul , Iran
2 Department of agricultural management, faculty of agriculture and natural resouces,karaj Branch, alborz, iran.
3 Department of management, Faculty of Social Sciences and Economics, alzahra university, Tehran, iran
4 Department Accounting, Faculty of Management and Accounting, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul , Iran
چکیده [English]

One of the emerging phenomena in the world is the emergence of Fintech in banking. This has threatened governments' control over money and has made it easier to transfer money around the world. Technology development and social change affect customer behavior and lead to change in customer relationship management. The purpose of this research is to study what Fintech developments in Iran and content analysis are trying to do in terms of what Iran has done in the field of banking and in which financial areas it will be able to start a new business. Some in the financial services industry see Fintech's progress as a threat to the traditional banking industry, and some believe Fintech is a challenge that can be turned into an opportunity. The research method in this paper is grounded theory which was first analyzed using library study and interviews with government officials in the field of banking and the key points were extracted. Therefore, in order to collect additional information for content analysis, a questionnaire was used using keywords. At the output of the questionnaire, the frequency of keywords and their importance coefficients were extracted. Finally, the weaknesses, strengths, threats and opportunities in entrepreneurship and innovation were extracted. The results are listed in the SWOT strategy table, which outline the strengths of the strategies to address the weaknesses and, using opportunities, provide strategies to turn the threats into opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fintech
 • subsidies
 • Technology Businesses
 • e-banking
 • Startups
 • Content Analysis Method
 • SWOT