شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

3 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در بازارهای مالی ایران است تا از این طریق زمینه لازم جهت ارزیابی آمادگی بازارهای مالی جهت پذیرش فناوری زنجیره‌ی بلوکی فراهم گردد. پیشایندها و پیامدهای پذیرش زنجیره‌ی بلوکی در 4 سطح، 12 متغیر و 53 شاخص از ادبیات پژوهش‌های مشابه در زمینه تجارت الکترونیک و بانکداری همراه استخراج گردیده است. برای اعتبارسنجی شاخص‌های پژوهش، علاوه بر مطالعه اسنادی از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش شاخص‌ها بهره گرفته شده است، نظرسنجی بعمل آمده در سه مرحله انجام گرفته و نتایج هر مرحله مورد پالایش قرار گرفته است. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 39 شاخص مورد تایید قرار گرفته است. در واقع نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران بازارهای مالی کشور فراهم می‌کند تا با ارزیابی این عوامل، بتوانند با تغییر مدل کسب‌وکار به‌کار گرفته شده در بازارهای مالی از کاربردهای زنجیره‌ی بلوکی در زیرساخت بازارهای مالی ایران استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration and validation of the antecedents and consequences of block chain acceptance in Iranian financial markets with fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • Hamed Heidari 1
  • Morteza Mousakhani 2
  • Mahmood Alborzi 3
  • Ali Divandari 4
  • Reza Radfar 5
1 IT management Group, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, management Group, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor,IT management Group, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Technology management Group, Department of Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and validate the antecedents and consequences of blockchain acceptance in Iranian financial markets in order to provide the necessary background for assessing the readiness of financial markets for accepting blockchain technology. The implications and implications of blockchain acceptance at four levels, 12 variables, and 53 indices have been extracted from similar research literature in e-commerce and mobile banking. To validate the research indices, in addition to the documentary study, a fuzzy Delphi technique was used to refine the indices, the survey was carried out in three stages, and the results of each step were refined. Data analysis has confirmed 39 indicators. In fact, the results of this study provide useful insights for financial market researchers and policy makers in Iran to evaluate these factors so that they can utilize blockchain applications in the Iranian financial markets by changing the business model used in financial markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Blockchain adoption
  • Financial Markets
  • fuzzy Delphi