اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.

2 گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران

چکیده

هموارسازی سود را می توان کاهش عمدی نوسانات سود تعریف می شود. عده ای از صاحبنظران معتقدند سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکتهای هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری برای این شرکتها بپردازند. محققان معتقدند برخی ویژگیهای شرکت بر انگیزه مدیران جهت هموارسازی سود تأثیر دارد. در این تحقیق سعی شد ضمن تشریح مبانی نظری تحقیق، ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهایی از شرکت نظیر کیفیت سود، نسبت قیمت به درآمدها (P/E)و بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE) و بازده دارایی‌های کلّی (ROTA) در بورس اوراق بهادار بررسی شود.
به منظور بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهای شرکت، داده های مربوط به دوره زمانی1390 تا 1396 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود. سپس با استفاده از مدل ایکل شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از یکدیگر تفکیک گردیدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون لوجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی با نسبت قیمت به درآمد (P/E ) بالاتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند و شرکت هایی با میزان کیفیت سود بالاتر انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند. نهایتاً مشخص شد که شرکت های با بازده دارایی‌های کلّی (ROTA) بزرگتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Income Smoothing and Earnings Quality on Financial performance of Firms

نویسندگان [English]

  • zeinab ariamand 1
  • seyyed abbas ebrahimi 2
1 Department of Financial Engineering, Rahbord Shomal Institute of Higher Education, Rasht, Iran.
2 Department of Management, Rahman Institute of Higher Education, Ramsar, Iran.
چکیده [English]

Profit smoothing can be seen as a deliberate reduction in profit fluctuations, so that the activities of the company appear to be normal. Managers are making profit smoothing to reduce this volatility. Some experts believe that investors are more willing to invest in smoothing companies and are willing to pay more for them. Researchers believe that some of the characteristics of the company influence the motivation of managers to smooth profits. This study attempts to explain the theoretical foundations of the research, the relationship between earnings smoothing and company characteristics such as earnings quality, P/E and ROE and ROTA. Check the securities.
In order to investigate the relationship between earnings smoothing and firm characteristics, data related to the period 2010-2017 were collected and analyzed. Logistic regression was used to test the research hypotheses. The results show that companies with higher price to earnings (P/E) ratios have more incentive to report earnings. And companies with higher earnings quality are more motivated to report earnings smoothly. Finally, it was found that larger ROTAs had a greater incentive to report earnings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Profit smoothing
  • Profitability quality
  • Return on assets
  • Equity
  • Financial Leverage
  • Company size