افشای دارایی‌های نامشهود: رویکردی کاربر محور برای بهبود گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مالی، واحد رشت، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

با توجه به گذر جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت دارایی­های نامشهود نیز در دنیای تجارت بیشتر شده است. موج حرکت شرکت­ها به سوی سرمایه­گذاری در دارایی­های نامشهود و تشکیل، تشویق و تمایل به ایجاد شرکت­های دانش بنیان و تکنولوژی محور نشان از تغییر مدل­های تجاری، استراتژی­ها و حرکت به سوی اقتصاد توسعه یافته است. با این حال، به نظر می­رسد استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی­های نامشهود از این حرکت جا مانده و مورد غفلت واقع شده­اند. هدف این پژوهش طراحی الگویی برای بهبود گزارشگری مالی دارایی­های نامشهود بر اساس نظرات کاربران اصلی این گزارش­ها است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل حسابرسان، کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اعتبارات بانک­ها، مدیران شرکت­های سرمایه­گذاری و مدیران شرکت­های دانش محور بوده که با استفاده از رویکرد نمونه­گیری هدفمند در مجموع تعداد 15 نفر به عنوان مشارکت­کنندگان پژوهش انتخاب شدند. داده­ها به روش مصاحبه و بصورت نیمه ساختاریافته گردآوری شد و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، مضامین اصلی شناسایی و با استفاده از نرم افزار NVIVO شبکه آنها رسم گردید. مقوله­های علی، محوری، راهبردی و پیامد معرفی شدند و در این میان گزارشگری مالی به عنوان متغیر مداخله­گر شناسایی شد، مولفه­ای که رد آن در تمام مقوله­ها قابل مشاهده بود سودمندی اطلاعات برای تصمیم­گیری در مورد دارایی­های نامشهود بود که به عنوان مقوله محوری معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intangibles disclosure: A user-based approach to enhanced external financial reporting

نویسندگان [English]

  • Akbar Dalirian 1
  • mehdi meshki 2
  • fazel mohammadi nodeh 3
  • sina kheradyar 4
1 Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Finance, Rasht Branch, Payame Noor University, Rasht, Iran
3 Department of Management, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
4 Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

As societies transition from the industrial age to the information age, the importance of intangible assets has increased in the business world. The wave of companies moving to invest in intangible assets and the formation, encouragement, and inclination to create knowledge-based and technology-driven corporations have been indicative of changing business models, strategies, and moves toward a developed economy. However, accounting standards for intangible assets appear to have been neglected, resisting the shift to alignment with economic change. The purpose of this research is to design a model based on the views of key users for reporting intangible assets. This research is a qualitative research using a grounded theory approach. The statistical population consisted of auditors, official justice experts, bank creditors, managers of investment firms and managers of knowledge-based corporations, using a purposive sampling approach in total of 15 individuals selected as research participants.  Data were collected by interview and semi-structured and then, using content analysis, the main themes were identified and their network was drawn using NVIVO software. The categories of causal, strategic, and consequential were introduced, and financial reporting was identified as an intervening variable, "useful decision making information"a component that could be seen in all categories. It was useful to know how to make decisions about intangible assets. The title of the pivotal category was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intangible Assets
  • Useful Information for Decision Making
  • Grounded Theory