توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی (ALM) با استفاده از مدل VECM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

بانک­ها به عنوان اهرم­هایی در سیاست­های کلان اقتصادی از طریق تنظیم و تعدیل نرخ سود بانکی، سیاست­های پولی را به اجرا درآورده و تورم و بیکاری که یکی از مهم­ترین اهداف کلان اقتصادی می­باشد را کنترل می­نماید. یکی از این ابزارها مدیریت دارایی- بدهی می­باشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق توسعه مدل ریسک همبستگی دارایی­ها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی(ALM) می­باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر بانک­های پذیرفته شده در این مجموعه هستند که داده­های مورد نیاز تحقیق از آن­ها قابل استخراج است. دوره زمانی تحقیق، از سال 1391 تا سال 1396 می­باشد که تعداد 20 بانک به عنوان نمونه­های تحقیق انتخاب گردید. این تحقیق دارای مدلی نظری است و برای آزمون فرضیه­ها از مدل تصحیح خطای برداری استفاده گردید. با توجه به آماره t و جهت ضریب تخمین الگوی VECM آن مشخص می­شود اثر استفاده از رویکرد مدیریت­دارایی-بدهی بر ریسک همبستگی دارایی در تعادل بلندمدت کاهشی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Asset Correlation Risk Model (ACR) with Asset- Liability Management (ALM) Approach with using of VECM model

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hemmati Asiabaraki 1
  • Mohammadhasan Gholizadeh 2
  • Seyed Mozafar Mirbargkar 3
1 Department of financial management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Banks, as levers in macroeconomic policies, by regulating and adjusting the bank's interest rates, enforce monetary policies and controls inflation and unemployment, which is one of the most important macroeconomic goals. One of these tools is asset-debt management. Therefore, the purpose of this research is to develop the Asset Correlation Risk Model (ACR) with the Asset- Liability Management approach (ALM). This research is descriptive in nature and in terms of its purpose. The statistical population of the research is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and the sample of the banks accepted in this collection, which can be extracted from the research data. The research period is from 1391 to 1396, with 20 banks selected as research samples. This research has a theoretical model and a vector error correction model was used to test the hypotheses. According to the t-statistic and the coefficient of estimation of the VECM model, it is determined that the effect of using the debt-asset management approach on the asset-liability correlation risk in a long-term equilibrium is decreasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Relation Risk
  • Asset- Liability Management
  • Vector Error Correction Model
  • Granger causality