ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش،تدوین مدلی برای فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری است.رویکرد بخش کیفی،مبتنی بر راهبرد نظریه داده بنیاد است.ابزارگردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساخت با 12 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت بانکداری است. در نمونه گیری از دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده گردید.مجموعه عواملی که میتواند این مدل را در بانک های کشور محقق کند،در قالب یک مدل جامع با 6 بعد اساسی یا کلیدی و 47 مؤلفه و 236 شاخص معرفی و ارائه شد.پدیده اصلی،مراحل فرآیند طراحی و توسعه محصول در صنعت بانکداری است که در شش بعد تعیین اهداف و راهبردها،مدیریت ایده ها،تجزیه و تحلیل فرآیند،طراحی محصول و فرآیندها،توسعه تجاری،مدیریت عملکرد و ارتقاء و با توجه به شرایط علی،مداخله گر،زمینه ای،راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. از جمله نتایج پژوهش بکارگیری راهبردهای اقتصاد هوشمند در فرآیند طراحی و توسعه محصول در صنعت بانکداری کشور می باشد.در بخش کمی،داده‌ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته با 94 گویه گردآوری و روش توصیفی- پیمایشی برای تحلیل و تبیین پدیده محوری مدل پیشنهادی به کارگرفته شد.نتایج مرحله کمی نشان داد که روابط موجود با ضرایب تأثیر مناسبی به تأیید رسید و با بخش کیفی همخوانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation of a Model for Product Design and Development Process based on the Smart Economy Paradigm in the Banking Industry

نویسندگان [English]

  • mahdi soltani njad 1
  • kiamars fathihafshjani 2
  • gholamreza hashemzadehKhorasgani 2
  • , AbouTorab Alirezaei 2
1 Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research aims to make a model for product design and development process (PDDP) based on the smart economy paradigm in the banking industry.The qualitative section approach is based on Grounded Theory.The data-collection instrument consists of semi-structured interview with twelve research and innovation experts and managers in banking industry applying purposeful as well as snowball sampling.Findings show that the final model consists of 6 main dimensions36 components and 236 indicators.The central category is the stages of the product design and development process in the field of banking which in six dimensions determine the goals and strategies of the PDDP ideas management,PDDP analysis, product design and processes, business development acquisition, performance management and upgrade during the product life cycle and according to causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and results were. Among the research results is the application of smart economy strategies in the PDDP in the country's banking industry.In quantitative section,the data was collected by a researcher-made questionnaire consisting of 94 items and the descriptive-survey method was used for analysis and explanation of proposed model. The quantitative results indicate the verification of the model relations with an appropriate impact factor as well as its consistency with qualitative-section results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Design and Development Process
  • Smart Economy
  • Banking industry
  • Grounded Theory