رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد نظری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک می‌باشد. بدین‌جهت از اطلاعات ارزش در معرض خطر با شبیه‌سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی و 1397 و اطلاعات 138 شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت‌های نمونه آماری و معیار وضعیت مالی شرکت (معیارهای عملکرد و ریسک شرکت) و معیار مدیریت ریسک به‌عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شد. در این پژوهش از روش تحلیل ساختار که آزمون مدل خاصی از رابطه بین متغیرهاست استفاده‌ شده زیرا که این مدل یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهای مشاهده‌شده و مکنون است نتایج آزمون فرضیه‌ها و برازش مدل نشان داد که وضعیت مالی شرکت بر ارزش در معرض خطر تاثیر معناداری دارد و مدیریت ریسک این ارتباط را می‌تواند به‌درستی تعدیل کند.
هر چند که معیار های عملکرد در تبیین وضعیت شرکت و همچنین ارزش در معرض خطر قدرت بالاتری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Model Approach in Analyzing the Relationship Between Company Financial status and Value at Risk with Emphasis on The Role of Risk Management

نویسندگان [English]

 • Mohammad zamani 1
 • Ghodratollah Emamverdi 2
 • Yadollah Noorifard 3
 • mohsen hamidian 4
 • Seyedeh Mahboubeh Jafari 4
1 Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Theoretical Economics, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is analyzing the relationship between firm financial status and value at risk by emphasizing the role of risk management. Therefore, from value at risk information with the bootstrap simulation between the period of 2012 and 2019 and information of 138 companies in Tehran stock exchange (TSE) for statistical sample companies and the company's financial status criteria (performance measures and firm risk) and management criteria, as a moderating variable firms were used. In this study, the method of structure analysis which tests a specific model of relation between variables is used because this model is a comprehensive approach to test assumptions about the relationships of the observed and latent variables. The results of the hypotheses and model fitting showed that the firm's financial status on the value at risk is significantly effective and the risk management of this connection can be properly adjusted, however, performance measures were higher power in explaining the company's status as well as the value at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value at Risk
 • Bootstrap semi-parametric method
 • Market risk
 • company financial status
 • risk management
 • Structural Equations