تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

صندوق های بازنشستگی دولتی درایران طی سالهای آتی به دلایلی همچون مدیریت سرمایه گذاری ناکارآمد ونبود سیاستهای سرمایه گذاری صحیح با بحران های جدی روبرو می شود. از راه حلهای مواجهه با آن، تخصیص علمی ودرست داراییهای صندوق های بازنشستگی است. باتوجه به راهبردی بودن این تصمیمات، دراین پژوهش از برنامه ریزی سناریومبنا به منظور شناسایی سناریوهای محتمل آتی پیش روی صندوق های بازنشستگی، واز روش بهترین بدترین (BWM) برای تخصیص سرمایه گذاری استفاده گردید. به منظور شناسایی مهمترین عدم قطعیتهای موجود و شناسایی سناریوها از ترکیبی از روش های دلفی فازی، ماتریس ویلسون و تحلیل ریخت شناسانه استفاده گردید. سپس به منظور تعیین وزن هریک از سناریوها وهمچنین وزن هریک از گزینه های سرمایه گذاری نیز از روش BWM بهره مند گشتیم. نتایج پژوهش نشان می دهند که پنج سناریوی تورم نفتی، تورم ارزی، تورم غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی محتمل ترین سناریوهای پیش رو است و محتمل ترین سناریو، سناریو تورم ارزی بوده و بیشترین وزن تخصیص دارایی به ترتیب به سهام، املاک و کالاهای اساسی، اوراق و سپرده بانکی اختصاص یافت. این پژوهش مسیری جدیدی را به منظور برنامه ریزی راهبردی و تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی پیشنهاد نموده و می تواند مورداستفاده تصمیم سازان این حوزه قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asset allocation in pension funds by using an integrated approach of scenario planning and best-worst method (BWM)

نویسندگان [English]

  • seyed mahdi razavi 1
  • mosa bozorgasl 2
  • meisam amiry 3
  • Mohammadhasan Ebrahimi Sarve Olya 3
  • Vahid Khasehi Varnamkhasti 4
1 Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Department of business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Public pension funds in Iran, due to several factors like elder population, accumulation of government debts, increasing the number of pensioners in comparison with the current employees, inefficient management of investments, and lack of good investment policies, will encounter serious crises in the coming years. One of the solutions to tackle this problem is to employ scientific asset allocation models of pension funds. According to the strategic nature of these decisions, in this research, scenario planning was employed to identify the possible scenarios pension funds encountering with. In order to identifying the most important and relevant uncertainties and scenarios, a combination of Fuzzy Delphi Method, Wilson Matrix, and Morphological analysis were used. Findings depicted five scenarios of oil Inflation, currency inflation, non-oil inflation, and resistant economy are the most probable scenarios and pension funds will have to allocate their assets according to the characteristics of these scenarios. Next, best worst method (BWM), was employed to extract each scenario weight and asset classes weights in each scenario as well. To our knowledge, this was the first time to combine such methods in an integrated manner to tackle the asset allocation problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pension fund
  • asset allocation
  • scenario planning
  • Delphi
  • best worst method