ارائه مدلی برای پیش‌بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل‌های هاتن و چن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار روی ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های بورسی در بین سال‌های 1388 الی 1397 می‌باشد. بر این اساس محقق ابتدا ریسک ریزش قیمت سهام را بر اساس دو معیار مختلف محاسبه و سپس عوامل داخل و خارج شرکتی را روی ریسک ریزش قیمت سهام مورد آزمون قرار داده است. مدل آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل رگرسیون و نوع داده‌ها از نوع داده‌های پنلی می‌باشد. متغیرهای وابسته شامل محاسبه ریسک سقوط قیمت سهام براساس معیار اول، مدل هاتن، که سقوط قیمتی ماهانه را در یک سال مالی برای یک شرکت زمانی که آن شرکت بازدهی ماهانه 3.2 انحراف معیار زیر میانگین بازده ماهانه خاص شرکت برای کل سال مالی را تجربه کند در نظر می گیرد و معیار دوم، مدل چن، براساس معیار چولگی منفی در بازده سهام شرکت می باشد و متغیرهای مستقل مشتمل بر عوامل داخل شرکتی (نسبت های مالی) و عوامل بیرون شرکتی می باشند. بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد بین متغیرهای وابسته و عوامل داخل شرکتی و عوامل بیرون سازمانی رابطه معناداری وجود دارد، که می‌تواند به پیش‌بینی ریسک ریزش سهام کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Model for Forecasting the Stock Price Crash Risk in Tehran Stock Exchange on the basis of Hutton & chen models

نویسندگان [English]

  • leila abdollahzadeh 1
  • farhad hanifi 2
  • mirfeiz fallah 2
1 Department of finance, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 department of business Management, central tehran branch, islamic azad university, tehran, iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors affecting the stock price crash risk of listed companies between the years 2009 to 2016. Based on this, the researcher first calculated the stock price crash risk based on two different criteria and then tested the internal and external factors of the company on the crash risk. The statistical model used in this study is regression model and data type is panel data type. Dependent variables include calculating stock crash risk based on the first criterion, the Hutton model, which considers the monthly price fall in a fiscal year for a company when that company experiences a monthly return of 3.2 standard deviations below the company's average specific monthly return for the entire fiscal year and second criteria, Chen model, Based on the negative skewness criterion in the company's stock returns, Independent variables include in-company factors (financial ratios) and external factors. Based on the findings of the present study, there is a significant relationship between dependent variables and factors within the company and the organization external factors, can help in predicting stock crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock crash risk
  • Negative skewness
  • stock price
  • Hutton Model