تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه بر مبنای مدل لگاریتمی کارایی عملیاتی مرزی در بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک ها به انجام رسیده است. در این تحقیق از تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر مدل سازی تابع مرزی لگاریتمی با فرض تحدب هندسی جهت ارزیابی کارآیی هر یک از بانک های ایرانی به ازای سال های عملکردی تحت بررسی، بهره گرفته شده است. از بین 28 عامل شناسایی شده به روش تحلیل محتوی و تحلیل حوزه دانش، شانزده عامل شامل نهاده ها، ستانده ها، ریسک، ساختار سرمایه، ویژگی های سطح بانک، به عنوان عوامل موثر بر کارآیی، ریسک و ساختار سرمایه در بانکها، تعیین گردیده اند. روش پژوهش از جهت هدف نظری -کاربردی، متکی به طرح تحقیق پس روی دادی- پیمایشی و روش استنتاج توصیفی- استقرایی بوده است. از بانک های ایرانی به روش حذفی 25 بانک انتخاب و در بازه 6 ساله منتهی به 29/12/1397، مورد مطالعه قرار گرفته است. اعتبارسنجی الگوهای برآوردی مبتنی بر ضرایب تعیین نشان داد که روابط رگرسیونی در تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه بر مبنای سنجه های مختلف از قدرت توضیح دهندگی بالایی برخوردار بوده و سطح معنادار فیشر از معنی داری مدل و قابلیت تعمیم نتایج برآوردی پشتیبانی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of optimal risk level and optimal structure of capital based on logarithmic model of Border Operational Efficiency in Banks

نویسندگان [English]

  • mir hamid sadat salmasi 1
  • iman dadashi 1
  • hasmidreza gholamnia roshan 2
1 Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the optimal level of risk and optimal capital structure based on the logarithmic model of boundary operating efficiency in banks. In this study ، data envelopment analysis based on logarithmic boundary function modeling with assumption of geometric convexity is used to evaluate the efficiency of each Iranian bank for the performance years under study. Among the 28 factors identified through content analysis and knowledge domain analysis, sixteen factors included inputs, outputs, risk, Capital Structure (Minimum Capital, Minimum Capital Risk and Minimum Leverage Ratio), Bank Level Properties (Bank Size, Return on Assets, Return on Equity, Deferred Facility Rate and Liquidity Rate), Factors affecting efficiency, risk and capital structure of banks are identified. The research method relied on a theoretical-applied research design and a descriptive-deductive inference method. Twenty-five banks were selected from the Iranian banks by elimination method and studied over a six-year period ending on 29/12/97. Validation of estimation models based on coefficients of determination showed that regression equations have high explanatory power in determining the optimal level of risk and optimal capital structure based on different measures and Fisher's significant level of significance and generalizability of the estimated results are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal risk level
  • Optimal capital structure
  • logarithmic model
  • Banks
  • cross-border operational efficiency