سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

انتقال بحران‌های مالی بین بازارهای مختلف در یک اقتصاد حاکی از وجود کانال‌های سرایت این بحران دارد. امروزه بازارهای موازی در هر اقتصادی با سایر بازارها دارای ارتباط تنگاتنگی است. کانال‌های انتقال دهنده شوک‌ها و بحرآن‌های مالی به سایر بازارهای می‌تواند شامل اطلاعات، متغیرهای کلان اقتصادی، رفتارهای سرمایه گذاری و... باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های ماهانه طی سال‌های 1388 تا 1396، وجود سرریز نوسانات در بین بازارهای سکه، نفت، ارز و سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود سرریز نوسانات و همچنین شکست‌های ساختاری به علت وجود این سرریز بوده است. همچنین آزمون علیت گرنجر وجود رابطه‌های علی یک سویه و دو سویه بین بازارهای مالی را تایید کرد. به گونه‌ای که بین بازارهای سکه و ارز و همچنین بین بازارهای ارز و نفت رابطه علی دوسویه و بین بازارهای نفت و طلا و همچنین ارز و سهام رابطه علی یکسویه وجود دارد. در این پژوهش از آزمون‌های علیت گرنجر، آزمون‌های شکست ساختاری، آزمون مربوط به همسانی واریانس و سایر آزمون‌های لازم استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Volatility Spillover in the financial markets of Iran (Method of VAR-GARCH models)

نویسندگان [English]

  • soqra razi kazemi 1
  • gholamreza zomorodian 2
  • Ebrahim Chirani 3
1 Department of financial management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The transfer of financial crises between different markets in a economy indicates the existence of channels of contagion. Parallel markets are closely linked to other markets in any economy. The channels of shocks and financial crises to other markets can include information, macroeconomic variables, investment behaviors, etc. in this study, the existence of volatility overflow between coin market, oil, currency and stock markets was investigated using monthly data during 2009 to 2017. the results indicate the existence of the fluctuations, as well as structural failures due to the existence of this overflow. Granger causality tests also confirmed the existence of causal links between financial markets. Between coin and currency markets, exchange and oil are two - way causality and between the oil and gold markets, exchange and the stock are one-way causality. in this study, the Granger causality tests, structural failure tests, the correlation of variance and other necessary tests were used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spillover oscillations
  • Financial Markets
  • MV GARCH model
  • Granger causality model
  • VAR model