تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران،ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران، مازندران، ایران

چکیده

سرمایه گذاری در بورس انرژی ایران یکی از روش‌های دستیابی به بازده می‌باشد. در میان مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین تعیین ریسک و بازده، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش به بررسی قدرت توضیح بازده سبد سرمایه‌گذاری متشکل از 40 شرکت فعال در بروس انرژی ایران از سال 1388 تا 1397 با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ پرداخته‌ایم. بدین منظور از آزمون‌های آماری F لیمر و هاسمن و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ برای تبیین بازده پرتفوی انرژی استفاده نموده‌ایم. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با افزودن دو عامل سودآوری و سرمایه‌گذاری به مدل سه عاملی ضریب تعیین از 0.85 به 0.96 افزایش می‌یابد. در میان این پنج عامل، عامل ارزش بیشترین تاثیر را بر بازده پرتفوی انرژی می‌گذارد. همچنین با افزودن عوامل بازار، ارزش و سودآوری بازده پرتفوی انرژی افزایش یافت اما عوامل اندازه و سرمایه‌گذاری ارتباط معکوسی با بازده پرتفوی انرژی داشته و باعث کاهش آن شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy Portfolio Returns Explanation Using Fama & French Five-Factor Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Yousefian Amiri 1
  • Babak Shirazi 2
  • Ali Tajdin 2
  • Hossein Mohammadian Bisheh 3
1 Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Mazandaran, iran
2 Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Mazandaran, iran
3 Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Mazandaran, iran
چکیده [English]

Investing in the Iran Energy Exchange is one of the ways to achieve returns. Among the capital asset pricing models, one of the most important new tools for risk and return determination is the Fama and French five-factor model. In this study, we examined the power of explaining the return on investment portfolio consisting of 40 companies operating in Iran Energy Bruce from 2009 to 2018 using the five-factor model of Fama and French. For this purpose, we have used F-Limer and Hausman statistical tests and multivariate regression analysis method in three-factor and five-factor models of Fama and French to explain the efficiency of energy portfolio returns. The results of this study show that by adding the two factors of profitability and investment to the three-factor model, the coefficient of determination increases from 0.85 to 0.96. Among these five factors, the value factor has the greatest impact on energy portfolio returns. Also, with the addition of market factors, the value and profitability of energy portfolio returns increased, but size and investment factors were inversely related to energy portfolio returns and reduced it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Portfolio Returns
  • Fama & French Five-Factor Model
  • Energy Stock Exchange
  • Capital asset pricing