بررسی ناتوانگری مالی در نظام بانکی ایران و تعیین کننده‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

ورشکستگی به عنوان یک مسئله سیستماتیک می‌تواند برای نهادها و مؤسسات مالی کشورها، زیان‌های قابل توجهی را به دنبال داشته باشد، تخصیص منابع را مختل کرده و رشد اقتصادی را کند نماید. بر همین اساس، ورشکستگی بانک‌ها پدیده‌ای است که تمامی بانک‌های مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه ویژه‌ای دارند. نشانه‌های ورشکستگی قبل از وقوع آن نمایان می‌شود. ناتوانگری یا اعسار یک زنگ خطر مهم برای ورشکستگی است و به عنوان مرحله قبل از وقوع آن شناخته می شود. در این مقاله تلاش شده با استفاده از صورت‌های مالی بانک‌های ایران طی دوره زمانی 1385-1396 و همچنین به کمک مدل لاجیت بانک‌های معسر شناسایی شود و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع اعسار در نظام بانکی ایران با طراحی یک مدل اقتصادسنجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نسبت هزینه به درآمد تأثیر مثبت و معنادار بر احتمال وقوع اعسار داشته و همچنین شاخص عملکرد ROE تأثیر معکوس و معنادار بر متغیر وابسته داشته است. بنابراین بررسی و رصد مستمر این دو متغیر برای بانک‌ها می‌تواند، هشدار مناسبی را از امکان وقوع اعسار در یک بانک نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Financial Insolvency in the Iranian Banking System and Its Determinants

نویسندگان [English]

  • kobra Farhadi 1
  • hamid kurdbacheh 2
1 Department of Economics, Alzahra university, Tehran, Iran.
2 Department of Economics, Alzahra university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bankruptcy as a systematic issue can cause significant losses for financial institutions and countries, disrupt resource allocation and slow economic growth. Accordingly, bankruptcy is a phenomenon that all central banks, financial and credit institutions pay particular attention to it. Signs of bankruptcy appear before it occurs. Disability or failure is an important warning sing before bankruptcy which is known as the stage before it occurs. In this paper, we attempted to identify pole banks by using the financial statements of Iranian banks over the period 2006-2017 and also by using Logit model and to analyze the factors affecting the probability of occurrence of fraud in the Iranian banking system by designing an econometric model. The results indicate that the cost to income ratio has a positive and significant effect on the probability of failure and the performance index ROE had on inverse and significant effect on the dependent variable. Therefore, continuous monitoring and observation of these two variables for banks can provide an appropriate warning of the possibility of a bank failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insolvency
  • Bank
  • ROA
  • ROE
  • logit model