تدوین مدلی برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه با مقایسه روش‌های ANFIS، ANFIS-GA و ANFIS-PSO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

2 گروه ریاضی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در طی دهه‌های گذشته، تعداد دانشگاه‌ها از نظر کمی رشد زیادی کرده‌اند، ولی بسیاری از آنها از نظر منابع مالی در محدودیت قرار دارند. در این بین ارزیابی‌ عملکرد مالی می‌تواند مدیران دانشگاه‌ها را از طریق شناخت وضعیت مالی، در تصمیم‌گیری مناسب پشتیبانی نماید. بر همین اساس هدف این تحقیق تدوین مدلی برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه بوده است. این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی- توسعه‌ای و از نظر روش انجام پژوهش توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 214 واحد دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه روش دلفی و اسناد و مدارک موجود دانشگاه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از روش‌های دلفی و سیستم عصبی- فازی تطبیقی(ANFIS)، سیستم عصبی- فازی تطبیقی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک(ANFIS-GA) و سیستم عصبی- فازی تطبیقی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات(ANFIS-PSO) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بین سیستم‌های طراحی شده، سیستم عصبی- فازی تطبیقی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام ذرات قادر است با کمترین میزان خطا، عملکرد مالی دانشگاه را ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a model for evaluating the financial performance of universities using comparing methods of ANFIS، ANFIS-GA و ANFIS-PSO

نویسندگان [English]

  • reza abdollahzadeh 1
  • farzin modarres khiyabani 2
  • suleyman iranzadeh 1
1 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Mathematics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Over the past few decades, the number of universities has grown exponentially, but many of them are financially constrained. In the meantime, financial performance appraisal can support university administrators in making appropriate decisions by recognizing financial status. Accordingly, the purpose of this study was to codify a model for evaluating the financial performance of the university. This research has been applied in terms of the purpose, applied-developmental research and descriptive research in terms of the method which has been done intermittently. The statistical population of this research was all units of Islamic Azad University throughout the country. The statistical sample size was selected based on Morgan's table of 214 units of IAU. To collect data from the questionnaire, the Delphi method and the existing university documents were used. In order to analyze the research data, from Delphi methods and adaptive neuro-fuzzy inference system, adaptive neuro-fuzzy inference system combined with genetic algorithm and adaptive neuro-fuzzy inference system combined with a particle swarm optimization have been used. The research results show that among the designed systems, adaptive neuro-fuzzy inference system combined with a particle swarm optimization with the least error is able to evaluate and predict the financial performance of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Performance
  • ANFIS
  • ANFIS-GA
  • ANFIS-PSO
  • IAU