نقش مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت در فرآیند ادغام و اکتساب با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، واحدبابل، دانشگاه آزاداسلامی،بابل،ایران

2 گروه مدیریت مالی ، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران

3 گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

بر خلاف مدیریت ریسک سنتی که در آن ریسک های فردی به طور جداگانه در "سیلوهای ریسک " اداره می شوند، مدیریت ریسک سازمانی به شرکت ها این امکان را می دهد تا طیف گسترده ای از خطرات را به شیوه ای یکپارچه و گسترده در شرکت مدیریت کنند. مطالعات بین المللی نشان داده اند که تکامل مدیریت ریسک سنتی به سمت یک چشم انداز کل نگر و اتخاذ مدیریت ریسک سازمانی، عملکرد شرکت را از منظر استراتژیک افزایش داده است. این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اندازه گیری شده توسط نسبت Q توبین) در فرآیند ادغام و اکتساب با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن در قلمرو زمانی 1392 تا 1397 پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 54 شرکت هدف عضو بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج مرحله اول نشان داد که متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و متغیر کنترل صنعت رابطه معنی داری در مدل عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک سازمانی دارد. در مرحله دوم تأیید شد که مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فرآیند ادغام و اکتساب اثر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Enterprise Risk Management on Firm Performance in the Merger and Acquisition Process Using Heckman's Two-Stage Model

نویسندگان [English]

  • nikoo mohammad sharifi 1
  • seyed ali nabavi chashmi 2
  • naser ali yadollahzade tabari 3
1 Department of Financial Engineering, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Financial Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Department of economic, Babol Branch,Islamic Azad University,Babol,Iran
چکیده [English]

Oppose to traditional risk management where individual risks are managed separately in "risk silos", corporate risk management enables companies to manage a wide range of risks in a seamless and comprehensive way. International studies have shown that the evolution of traditional risk management to a holistic perspective and the adoption of Enterprise risk management have enhanced the firm's performance from a strategic perspective. This study investigates the impact of enterprise risk management on the performance of listed companies in the Tehran Stock Exchange (measured by Tobin's Q ratio) in the merger and acquisition process using Heckman's two-stage model over the period 1392 to 1397. The statistical sample of the study consists of 54 target companies of Tehran Stock Exchange. The results of the first stage showed that the variables of firm size, financial leverage and industry control variable had a significant relationship with the determinants of enterprise risk management. Secondly, it was confirmed that organizational risk management had a significant impact on the performance of listed companies in the merger and acquisition process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Risk Management
  • Heckman Two-Step Method
  • merger
  • Firm Performance