توسعه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند هدفه؛ با تمرکز بر صرفه جویی هزینه های بازیافت در شرایط عدم اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ،واحدمهران،دانشگاه آزاد اسلامی،مهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی،شرکت پالایش گاز ایلام،ایلام،ایران

چکیده

امروزه بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان روبه جلو بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود، لذا شرکت هایی موفق هستند که بین زنجیره تأمین مستقیم و معکوس یکپارچگی بوجود آورند در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تر و کامل تری نسبت به مدل های گذشته ارائه شده است. مدل بصورت چند هدفه، چند سطحی و تک محصولی با بازگشت محصول در شرایط عدم اطمینان است. توابع هدف مدل شامل حداقل کردن هزینه ها، افزایش سود حاصل از محصول بازیافتی، افزایش صرفه جویی هزینه های حاصل از بازیافت و اثرات زیست محیطی می باشد. به منظور حل مسأله چند هدفه، از رویکرد (TH) که یکی از روش های تبدیل توابع چند هدفه به تک هدفه می باشد استفاده شده است. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی طرح و با استفاده از نرم افزار GAMS حل و مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در ادامه تشریح گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of multi-objectives closed loop supply chain, Emphasizing on saving recycling costs in uncertainty

نویسندگان [English]

  • Sadegh Feizollahi 1
  • Hosseinali Heydari 2
1 Department of management, Mehran Branch, Islamic Azad University, Mehran, Iran.
2 Department of Industrial management, Ilam Gas Treating Company, ilam, Iran
چکیده [English]

Today, the debate on the recovery and reuse of consumer products has become particularly important. Since the closed loop supply chain is not only a stream of forward but also a reverse flow, therefore, companies are succeeding to create a direct and reverse supply chain of integrity. In the present study, after reviewing the subject literature, a more completed and comprehensive model is presented than the previous models. The model is multi-objective, multi-level, and single-product with product return in the uncertain conditions. The objective functions of the model include minimizing costs, increasing the profit from the quality of the recycled product, increasing the cost savings from recycling and environmental impacts. In order to solve the multi-objective problem approach (TH) is used, which is one of the methods for converting multi-objective functions to single-objective. To validate the proposed model, a numerical example of the design was solved and for analyzed using the GAMS software. And the results of the sensitivity analysis are described below.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed loop supply chain
  • Saving
  • recycling costs
  • Uncertainty