تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

درنظریه مالی- رفتاری،تجزیه و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های روانشناسی سرمایه‌گذاران از جمله نگرش و رفتار آن‌هابرتصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند منجربه توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه شود. ایجاد چنین عدالتی مستلزم درک رفتارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا چگونگی شکل‌گیری روند حجم معاملات در بازار سرمایه ایران که تحت تاثیر باورهای سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد، آشکار گرددو مدل جامع شکل‌گیری روند حجم معاملات مبتنی بر مؤلفه‌های روانشناسی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تدوین گردد.دورة پژوهش از سال 1392 تا1396 و نمونة آماری متشکل از 138 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مولفه‌های روانشناسی پژوهش شامل، منطقی بودن، خوش‌بینی،بدبینی سرمایه‌گذاران، زیان‌گریزی و مونتوم می‌باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب بین متغیرهای بدبینی، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران با روند حجم معاملات رابطه منفی، مثبت معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیرهای منطقی بودن سرمایه‌گذاران، زیان‌گریزی و مومنتوم با روند حجم معاملات رابطه‌ معناداری وجود ندارد.به-عبارتی در مدل نهایی پژوهش دو مؤلفه بدبینی، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران، تغییرات روند حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation and presentation of a trend model for the volume of transactions of investors based on the Importance of Psychological Components

نویسندگان [English]

  • forouzan mohammadi yarijani 1
  • Ataalah mohammadiolgharni 1
  • iraj noravesh 2
  • Babak Jamshidinavid 3
1 department of Accounting , Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Accounting, Tehran University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, Kermanshah Branch, ISlamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

In the financial-behavioral perspective, analyzing the impact of investors' psychological components, including their attitudes and behaviors on investment decisions, can lead to a fair distribution of services to capital market participants. The creation of such justice requires an understanding of investors' decision-making behaviors. Transactions should be based on the psychological components of investors in the Tehran Stock Exchange. The research course is from 1392 to 1396 and the statistical sample consists of 138 companies listed on the Tehran Stock Exchange. The psychological components of research include rationality, optimism, investor pessimism, loss avoidance, and momentum. The research findings indicate that there is a significant positive, Also positive relationship between the variables of pessimism, optimism of investors, and the trend of the trading volume; however, there is no significant relationship between the variables of investor rationality, loss, and momentum with the trend of trading volume volume.
key words: Investor Psychology, Volume Trend

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Psychology
  • Volume
  • Trend
  • Capital Market