توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی مدیریت ریسک ، واحد تهران، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده است،در کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده‌ای روبرو می‌باشند، این کشورها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمندبه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات وثروت‌های خدادای خودهستند.یکی از راهکارهای مهم،توسعه سرمایه گذاری است.با توجه به محدودیت منابع،علاوه بر مسأله توسعه سرمایه‌گذاری،افزایش کارایی سرمایه‌گذاری وآگاهی ازریسک سقوط قیمت سهام از جمله مسائل بسیاربا اهمیت می‌باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی تاثیرتوانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران وبررسی تاثیرکارایی سرمایه‌گذاری برخطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بااستفاده ازروش پانل دیتا برای بازه زمانی1397-1390است.نتایج پژوهش نشان دادکه توانایی مدیریتی اثرمثبت برکارایی سرمایه‌گذاری داردبه طوری که اگر توانایی مدیریتی یک واحدافزایش یابد کارایی سرمایه‌گذاری 0005/. واحدافزایش می‌یابد؛ریسک سقوط قیمت سهام معیاراول سال قبل و کارایی سرمایه‌گذاری اثر منفی برخطرسقوط سهام دارد به طوری که اگر ریسک سقوط قیمت سهام معیار اول سال قبل وکارایی سرمایه‌گذاری یک واحد افزایش یابدخطر سقوط سهام به ترتیب 08/.و 1.54واحد کاهش می‌یابد؛ریسک سقوط قیمت سهام معیاردوم سال قبل و کارایی سرمایه‌گذاری اثرمنفی معناداربرخطر سقوط سهام داردبه طوری که اگر ریسک سقوط قیمت سهام معیاردوم سال قبل وکارایی سرمایه‌گذاری یک واحدافزایش یابدخطرسقوط سهام به ترتیب07/. و 1.81واحد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial ability, investment efficiency and risk of stock collapse

نویسندگان [English]

  • Negin Hosseini 1
  • mohammadreza kashefi Nishaburi 2
1 department of Risk Management Financial Engineering , Tehran Branch, Damavand University of Guidance, Tehran , Iran
2 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given thechanges that have taken place in the world today,in developing countriesthat face many threats,these countries need appropriate solutions tosolve their economicproblems tomake better useof theirGod-givenfacilities and wealth.Oneof the important strategies is investment development.Due to limited resources,inaddition tothe issue ofinvestment development,increasing investment efficiency and awareness of the riskofstock falls are among the most important issues.The purposeof thisstudywas to investigate the effectofmanagerial abilityon the investment efficiencyof companieslisted on theTehran StockExchange andto investigate the effectof investment efficiency onthe risk of fallingstock pricesof companieslisted ontheTehranStockExchange usingthe methodThe data panel isfor the period 2011-2018.The results showedthat managerialability has a positive effecton investment efficiency so that if themanagerial abilityof a unit increases,investment efficiency/0005.The unit increases;The risk of falling stockpriceof the first benchmark of theprevious year and investmentefficiency have a negative effect on therisk ofstock falling, so that if the risk of falling stock priceofthe first benchmarkof the previousyear and the investment efficiencyof a unit increases,the riskof fallingstock is0.08 And decreasesby1.54 points;The riskof fallingstock priceof the second benchmark of theprevious year and investment efficiency have a significant negative effect onthe risk of stockfalling, sothat if the riskof fallingstock price of thesecond benchmarkof the previous year and the investmentefficiency of one unit increases,the risk ofstock falling is/07Anddecreasesby1.81points

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ability
  • Investment Efficiency
  • stock fall