ارائه الگوی جامع مدیریت ریسک و کاهش هزینه در بانک سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ریسک همواره همراه زندگی انسانها و سازمانها بوده است وکلیــه موقعیتهای تصمیم گیری با یک نوع یا طیف متنوعی از ریسکها روبرو می باشند. در طبقه بندی ریسک هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری در طول حیات خود با آن روبرو است، ریسک اعتباری یا ریسک ناشی از قصور در پرداخت جایگاه ویژه ای دارد، چرا که به اولین نقش بانک در اقتصاد یعنی گردآوری سپرده و اعطای وام مرتبط است. مدیریت ریسک از آن جهت در نهادهای پولی حایز اهمیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی به سهامداران، مردم و بانکها است که در صورت عدم گردش، هم توان اعتبار دهی و هم قدرت تادیه بدهی نهاد پولی به عنوان وام دهنده را تضعیف می کند. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و همبستگی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در بانک سرمایه می باشد و نمونه آماری مورد استفاده در این تحقیق 302 نفر گردیده است.بنابراین در این پژوهش به بررسی ارائه الگوی مدیریت ریسک و کاهش هزینه در بانک سرمایه پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

عنوان مقاله / English Provide a risk management and cost reduction model in Capital Bank

نویسندگان [English]

  • Zahra Rahmani
  • Muhammad Ali Karamati
Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Risk has always been associated with the lives of people and organizations, and all decision-making situations face a variety or variety of risks. In classifying the risks that a bank or credit institution faces during its lifetime, credit risk or risk of default in payment has a special place, because it is related to the first role of the bank in the economy, namely collecting deposits and lending. . Risk management is important in monetary institutions because the resources used for allocation are in fact the debt of the monetary institution to shareholders, people and banks, which in the absence of turnover, both the creditworthiness and the ability to pay the debt of the monetary institution to Undermines the title of lender. The method used in this research is field and correlation. The statistical population of this research includes people working in Sarmayeh Bank and the statistical sample used in this research is 302 people. Therefore, in this research, a risk management model and cost reduction are presented. It was paid in Capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk management model in the bank
  • cost reduction model in the bank
  • 000