تأثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه‌ی حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

یکی از مبانی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری در شرکتها، اعتماد به وضعیت آنها در شرایط اقتصادی کشور است. بانک ها و مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی، از آسیب‌پذیری خاصی در این زمینه برخوردارند و آن‌ها را در مقابل بحران‌ها شکننده می‌سازد. بانک‌ها با توجه به وضعیت خود نرخ های بهره متفاوتی ناشی از سود سپرده و تسهیلات ارائه می‌دهند که منجر به واگرایی نرخ بهره می شود. این پژوهش به بررسی تأثیر میانجی شکنندگی سیستم بانکی بر رابطه‌ی بین حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این مطالعه 31 بانک و مؤسسات مالی پذیرفته‌شده در بورس به‌صورت سالانه در طی سالهای 1389 تا 1398 موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می‌دهد که 1- بین حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.2-بین حساسیت سهامداران کنترلی و شکنندگی سیستم بانکی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.3-بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره رابطه منفی و معنادار وجود دارد.4-شکنندگی سیستم بانکی رابطه‌ بین حساسیت سهامداران کنترلی و واگرایی نرخ بهره را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating effect of banking system fragility on the relationship between controlling shareholder sensitivity and interest rate divergence

نویسندگان [English]

  • simin rajizadeh
  • Amirhossein Taebi Noghondari
  • Hadis Zeinali
Department of Accounting,, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Banks and credit institutions, as one of the main pillars of financial markets, have special vulnerabilities in this field and make them fragile in the face of crises. Depending on their situation, banks offer different interest rates on interest on deposits and facilities, which leads to interest rate divergence. This study investigates the mediating effect of banking system fragility on the relationship between the sensitivity of controlling shareholders and interest rate divergence in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, 31 banks and financial institutions listed on the stock exchange were reviewed annually during the years 2011 to 2020. The results of testing the hypotheses using multivariate regression method show that 1- There is a negative and significant relationship between the sensitivity of controlling stakeholders and interest rate divergence. 2- There is a negative and significant relationship between the sensitivity of controlling shareholders and the fragility of the banking system. 3. There is a negative and significant relationship between the fragility of the banking system and interest rate divergence. 4. The fragility of the banking system explains the relationship between the sensitivity of controlling shareholders and interest rate divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest rate divergence
  • sensitivity of controlling shareholders
  • fragility of the banking system