استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین جهت ارائه مدلی برای شتاب‌دهی همکاری شرکت‌های بزرگ با کسب و کارهای خرد و کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حسابداری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

کسب و کارهای خرد دارای محدودیت منابع برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کار هستند و نیازمند دسترسی به منابع فراتر از مرز کسب و کار، از طریق روابط با شرکت‌های بزرگ هستند. شرکت‌های -بزرگ با وجود دسترسی به منابع‌‌ مالی با عدم‌ انعطاف‌پذیری روبرواند. راه کار حل این مشکل، استفاده از ظرفیت سازمان‌های میانجی توسعه‌دهنده است. بر این اساس پژوهش حاضر به ارائه مدلی برای شتاب‌دهی همکاری شرکت‌های بزرگ با کسب و کارهای خرد و کوچک پرداخته است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین است. جامعه آماری پژوهش خبرگان توسعه کسب ‌و‌ کار است و نمونه پژوهش هدف‌مند با روش گلوله ‌برفی شامل 12 نفر از مدیران، کارشناسان، اساتید مطلع توسعه کسب ‌و‌ کار در مقطع زمانی 1399 هستند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه‌نیم ساختاریافته و گروه کانونی با خبرگان موضوع و تا رسیدن به حد‌اشباع‌نظری ادامه یافته است. نتایج نشان داد که دسته پایه همکاری در مرحله پیش‌شتاب‌دهی، محیط چابک همکاری در مرحله حین‌شتاب‌دهی و شراکت تدریجی همکاری در مرحله پس‌از‌شتاب‌دهی بر همکاری شرکت‌های بزرگ با کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy of Data Foundation Theory Method with Coding Method and Paradigm Model of Strauss and Corbin to Provide a Model for Accelerating the Cooperation of Macro-Corporate with Micro-Businesses

نویسنده [English]

  • Vahid Bekhradi Nasab
Department of Accounting, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Micro-Businesses have resources constraints to start and develop a business and need access to resources beyond the business boundaries through relationships with Macro-Corporate. Macro-Corporate face a lack of flexibility despite access to financial resources. The solution to this problem is to use the capacity of development intermediary organizations. Accordingly, the present study has presented a model for accelerating the cooperation of Macro-Corporate with Micro-Businesses. The research method is based on the strategy of data foundation theory method with coding method and paradigm model of strauss and corbin. The statistical population of the research is business development experts and the sample of targeted research by snowball method includes 12managers, experts, professors aware of business development in the period of2021. The data collection tool was a structured interview and the focus group continued with the subject matter experts until the theoretical level was reached. The results showed that the basic category of cooperation in the pre-acceleration phase, the agile environment of cooperation in the acceleration phase and the gradual partnership of cooperation in the post-acceleration phase on the cooperation of Macro-Corporate with businesses. Wisdom has a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerating Collaboration
  • Micro-Businesses
  • Macro-Corporate
  • Coding Method and Paradigm
  • Strategy of Data Foundation Theory
  • Coding