تاثیر عوامل رفتاری مبتنی بر نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

چکیده

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو عامل رفتاری اوج و پایان بر اساس نظریه چشم انداز بر قدرت توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1398 می‌باشد. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل سه عاملی می‌باشد، به عبارتی افزودن دو عامل سودآوری و سرمایه‌گذاری به مدل سه عاملی، توان توضیح دهندگی آن را افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عامل‌های رفتاری اوج و پایان، تاثیر بسیار ناچیزی در افزایش مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ دارند. به عبارتی اضافه شده شدن عامل‌های اوج و پایان، به دو مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ، قدرت توضیح دهندگی این مدل‌ها را افزایش نمی‌دهد. اگرچه نتایج نشان می‌دهد که قدرت اوج نسبت به پایان کمی بیشتر است اما در کلیت مدل‌ها تاثیر اندکی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of behavioral factors based on prospect theory on the explanatory power of Fama and French five-factor model

نویسندگان [English]

  • hamzeh hosseinpour
  • Ahmad Khodamipour
  • Omid Pourheidari
Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Identifying the factors affecting stock returns has become very important in recent years. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of two behavioral factors of peak and end based on prospect theory on the explanatory power of Fama and French three-factor and five-factor models. The statistical population of the present study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2006 to 2020. In this study, multivariate regression method has been used to analyze the data. The results show that the five-factor model of Fama and French has more explanatory power than the three-factor model, in other words, adding two factors of profitability and investment to the three-factor model increases its explanatory power. Findings also indicate that peak and end behavioral factors have very little effect on increasing the three-factor and five-factor models of Fama and French. In other words, the addition of peak and end factors to the two three-factor models and the five-factor Fama and French models does not increase the explanatory power of these models. Although the results show that the peak power is slightly higher than the end, they have little effect on the models as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French five-factor model
  • Prospect Theory
  • peak-end rule