ادغام و ریسک اعتباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، تهران، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

ادغام بانک یکی از راه های اصلاح ساختار شبکه بانکی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست گذاران بانکی ایران قرار گرفته است. ادغام بانک ها در ایران با هدف بهبود سلامت و مدیریت ریسک بانک ها در سال 1396انجام شد.. یکی از مهمترین ریسک‌ها، ریسک اعتباری است که در صورت نبود مدیریت درست می‌تواند باعث ایجاد بحران در بانک شود. در این مقاله تأثیر ادغام بانک ها بر ریسک اعتباری در سال های 1375-1397 مورد بررسی قرار گرفته است. از متغیر مجازی برای اندازه گیری ادغام بانک‌ها استفاده شده است. در این مقاله برای ساختن متغیر ادغام بانک‌ها، یک متغیر مجازی تعریف شده است که بر اساس آن، اگر بانک ادغام شود عددیک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته شده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و تعریف یک متغیر ترکیبی استفاده شده است. برای برآورد اثر ادغام بانک‌ها بر ریسک اعتباری از مدل ARDL‌استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Merge And Credit risk

نویسندگان [English]

  • zeinab khalil arjomandi 1
  • Masoud Taherinia 2
  • Azam Ahmadyan 3
  • Ahmad Sarlak 4
1 Department of Accounting, Khomein Branch ,Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Department of Accounting, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Department of banking, Monetary and Banking Research Institute, Tehran, Iran,
4 Department of Economic, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak. Iran
چکیده [English]

merge Bank is one of the ways to reform the structure of the banking network in the yearsThe latter has come to the attention of Iranian banking policymakers. Merger of banks in Iran with the aim of improving the health and Risk management of banks was done in 2017 one of the most important Risks، In the absence of proper management can cause a crisis in the bank. in this article the effect of bank mergers on credit risk in the years 1996-2018 has been studied. The virtual variable is used to measure the merger of banks.In this article, to create a bank merger variable, a virtual variable is defined, according to which, if the banks is merged, it is considered number one and otherwise it is considered a zero number. To measure credit risk, two methods of univariate and definition of a combined variable have been used. To estimate the effect of bank mergers on credit risk of the model ARDL Used. The results of the model indicate a positive relationship between return on assets, the ratio of income-generating assets to credit risk and a negative relationship between economic growth and credit risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Merger"،" Credit risk
  • "،"ARDL"