تشکیل سبد سهام براساس مدلسازی اپیدمیک مبتنی برشبکه در بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به دلیل اهمیت سرایت دربازارهای مالی‌،‌‌در تحقیق حاضر با استفاده از مدل‌سازی اپیدمیک مبتنی بر شبکه، بازار سهام ایران در دوره ‌سال‌های 1390 تا 1398 درسه مقیاس روزانه،فصلی و سالانه مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. برای این منظور شبکه همبستگی 46 گروه بازار سهام ایران ساخته شده وبا ایجاد گرافهای روزانه‌،‌‌فصلی و سالانه و برای شناسایی خواص توپولوژیک و ساختار شبکه بازار سهام ایران درخت پوشای کمینه محاسبه شده و با استفاده از ‌شبیه‌سازی، ‌پویایی‌های سرایت تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان ‌می‌دهد که در دوره روزانه، درخت پوشای کمینه دارای 13 گروه بر روی شاخه اصلی بوده و در دوره فصلی دارای 19 گروه و در دوره سالانه 28 گروه بر روی شاخه اصلی درخت پوشای کمینه قرار دارند‌. همچنین با مدل‌سازی اپیدمیک مبتنی بر شبکه (با هزارمرتبه تکرار) ملاحظه شد که در مقیاس زمانی کوتاه مدت سرایت در بازار با سرعت بیشتری اتفاق افتاده و تغییرات (مثلا ناشی از یک شوک اطلاعاتی) به گروه‌های بیشتری تسری می‌یابد و تقریبا تمام گروه‌های بازار از تغییرات ایجاد شده متاثر می‌شوند لذا وسعت و سرعت انتشار سرایت در کوتاه مدت بسیار بیشتر از بلندمدت است و در بلندمدت تعداد قابل توجهی از گروه‌ها مصون از سرایت می‌توانند باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment of stock portfolio based on network-based epidemic modeling in the Iranian stock market

نویسندگان [English]

  • samad sedaghati 1
  • Roohollah Farhadi. 2
  • Mir Feyz Fallah 3
1 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of transmission in financial markets, in the present study, using network-based epidemic modeling, the Iranian stock market in the period from 2011 to 2020 has been analyzed in three scales: daily, seasonal and annual. For this purpose, the correlation network of 46 Iranian stock market groups has been constructed and by creating daily, seasonal and annual graphs and to identify the topological properties and structure of the Iranian stock market network, the minimum spanning tree has been calculated and transmission dynamics have been analyzed using simulations. The results show that in the daily period, the minimum cover tree has 13 groups on the main branch and in the seasonal period has 19 groups and in the annual period 28 groups are on the main branch of the minimum cover tree. Also, network-based epidemic modeling (with a thousand repetitions) showed that in the short term, the market spread is faster and the changes (for example, due to an information shock) spread to more groups. And almost all market groups are affected by the changes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infection in the financial market
  • Epidemic modeling
  • Complex networks
  • Financial simulation