ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه ازاد اسلامی، ارومیه ، ایران

2 گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران

3 گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه، اومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان به ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام می‌پردازد. این پژوهش از نوع کیفی می باشد از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیرهای استفاده شده است و برای انتخاب نمونه از نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. داده‌های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در این پژوهش از تعداد 42 مصاحبه صورت گرفته در مجموع 607 کد مصاحبه، 101 مقوله فرعی (مفاهیم) و 11 مقوله اصلی استخراج سپس مدل کیفی پژوهش طراحی و بر اساس تحلیل داده‌ها (مصاحبه‌ها) پیوند بین مقوله‌ها در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد عوامل کلان و سهامداران بازار بعنوان عوامل علی بر پیش‌بینی تاخیر واکنش قیمت سهام مؤثرند. از طرف دیگر با توجه به این عوامل راهبردهایی برای ارتقای پیش‌بینی تاخیر واکنش قیمت سهام، شامل استقرار اطلاعات و صورت‌های مالی شرکتی، اطلاعات شرکتی، معیار عملکردی بازار، مدیریتی و کنترل شرکتی ارائه شده‌اند که در بستر عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر ایجاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for predicting stock price reaction delays based on grounded theory

نویسندگان [English]

  • kyvan faramarzi 1
  • jamal bahrisales 2
  • Saeed Jabbarzadeh Kangarlouie 3
  • ali ashtab 4
1 Department of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Department of Accounting. Urrmia Branch. Islamic Azad University, Urmia, Iran.
3 Department of Accounting, Urrmia Branch, Islamic Azad University, Urrmia, Iran
4 Department of Accounting، urrmia Branch، urrmia، iran
چکیده [English]

The aim of current study was to provide a model for predicting stock price reaction delay based on grounded theory. In the present study,semi-structured interviews have been used as data collection tools and snowball or chain sampling methods and purposeful sampling has been used to select the sample which based on the principle of theoretical adequacy The research data were analyzed using open, axial and selective coding.
Results: In this study, based on 42 conducted interviews, a total of 607 interview codes, 101 sub-categories (concepts) and 11 main categories were extracted. Then the qualitative model of the research is designed and based on the analysis of data (interviews) the link between the categories in the form of causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences has been conducted. The results indicated that macro factors and market shareholders are effective in predicting the stock price reaction delay.On the other hand, according to these affecting factors, strategies to improve the stock price reaction delay prediction, including the establishment of corporate information and financial statements, corporate information, market performance criteria, management and corporate control which are aroused in the context of affecting factors and interferers, are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • stock price
  • Stock Price Reaction Delay
  • Grounded Theory