بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ااقتصاد ، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی ،تهران ، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه برای 50 شرکت برتر بورسی بابکارگیری مدل پانل‌ور (Panel VAR) برای سال‌های 1392-1398 می‌پردازد. براساس نتایج تخمین مدل Panel VAR یک انحراف معیار از ناحیه شاخص ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه برحسب بدهی شرکت‌ها، این متغیر افزایش از خود نشان داده و این اثر با افزایش بدهی شرکت‌ها تداوم داشته است بعد از چند دوره اثر شوک وارده از ناحیه ساختار مالکیت شرکت در طول زمان بر ساختار سرمایه برحسب بدهی شرکت‌ها به اوج خود رسیده و روند کاهشی یافته است، همچنین براساس نتایج تجزیه‌واریانس؛ 03/0 درصد اثرات مربوط به تکانه ساختار مالکیت، 5/0 درصد مربوط به تکانه نقدینگی، 09/0 درصد مربوط به تکانه اندازه شرکت، 005/0 درصد مربوط به تکانه نرخ رشد فروش، 02/0 درصد مربوط به تکانه ارزش منصفانه دارایی، 08/0 درصد مربوط به تکانه سودآوری شرکت، 51/0 درصد مربوط به تکانه شاخص قیمتی مصرف‌کننده و 93/3 درصد مربوط به تکانه نوسانات نرخ ارز، بوده است. همچنین از بین متغیر‌های تحقیق به ترتیب؛ نوسانات نرخ ارز، تورم، نقدینگی و ساختار مالکیت بیشترین تاثیر را بر ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در بورس طی دوره‌های سالانه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of stock market liquidity, ownership, and capital structure choices using Panel VAR

نویسندگان [English]

  • zahra ghorbani
  • alireza daghighiasli
  • marjan damankeshideh
  • roya seifipour
  • hooshang momeni vesalian
Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research investigates stock market liquidity, ownership, and choices of capital structure using the Panel VAR model for 50 companies listed in the stock exchange over 2013-2019. According to the results of Panel VAR estimates, a one standard deviation shock to ownership structure caused the capital structure to increase in terms of companies’ debts, and this effect continued by increasing debts. Also, after some periods, the impact of the shock to corporate ownership structure on capital structure in terms of debts achieved its highest point and was followed by a decreasing trend..Analysis of variance showed that 0.03% of the impacts were caused by shocks in ownership structure, 0.5% was related to liquidity shocks, 0.09% was related to shocks in the corporate size, 0.005% was related to shocks in sale growth rate, 0.02% was related to shocks in fair value of assets, 0.08% was related to shocks in profitability, 0.51% was due to shocks in the consumer price index, and 3.93% was related to shocks in exchange rate volatility. Among the variables considered, exchange rate volatility, inflation, liquidity, and ownership structure, respectively, had the most impact on the capital structure for companies listed in the stock exchange over annual periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock market liquidity
  • ownership
  • Capital Structure
  • Panel VAR