ابزارهای مالی مشتقه (اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) و هم زمانی بازده سهام ؛ شواهدی از بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش : یکی از مهم ترین اجزای سیستم های مالی ، ابزارهای مالی مشتقه (اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) می باشد . نخستین نقش ابزارهای مشتقه، فراهم کردن یک راه ارزان برای کسب بازدهی بالاتر و کاهش ریسک است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط ابزارهای مالی مشتقه (اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) و هم زمانی بازده سهام می باشد.
روش پژوهش : این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. در پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اقدام به عرضه اوراق ابزارهای مالی مشتقه ( اختیار معامله و اختیار فروش تبعی ) نموده اند ،جمعا" به تعداد 112 شرکت برای دوره زمانی 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل رگرسیون چند متغیره - روش پنل دیتا استفاده گردید.
یافته ها : حاکی از آن است که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام و انتشار اوراق اختیار معامله سهام هم زمانی بازده سهام را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Derivatives Instruments (Option and Embedded equity put option) and stock return synchronicity: Evidence from the Iran Capital Market

نویسندگان [English]

  • Ali Mehrnoosh
  • Ali jafari
  • Seyed Hossein Nasl Mousavi
Department of Accounting, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: One of the most important components of financial systems is derivative financial instruments (option to trade and option to sell). The first role of derivatives is to provide a cheap way to get higher returns and reduce risk. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between derivative financial instruments (option trading and subordinate selling options) and stock return synchronicity.
Methods: This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of nature and method and correlation studies in terms of relationships between variables. In the present study, a total of 112 companies listed on the Tehran Stock Exchange that have offered derivative financial instruments (option and transaction option) have been examined for a period of 1392 to 1397. In order to test the research hypotheses, the multivariate regression model method - data panel method has been used.
Findings: It is shown that the issuance of subordinated stock options and the issuance of stock options at stock return synchronicity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivative Financial Instruments
  • Transaction Options
  • Subsidiary Options
  • Stock Returns