بر اساس نویسندگان

آ

 • آب چر، بهجت [1] مربی حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
 • آبشاری، لیلا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • آخوندیان، محمد جواد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- گرایش مالی دانشگاه آزاد سلامی واحد تهران مرکزی
 • آدخ، الهام [1] گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آذرکسب، اصغر [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • آذرنگ، شهناز [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • آریامند، زینب [1] گروه مهندسی مالی، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران.
 • آزادی، امیر [1] گروه مهندسی صنایع-سیستم‌های مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • آزادی نژاد، علی [1] استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه حایری میبد.میبد، ایران
 • آزماینده، ام حبیبه [1] - دانشگاه‌آزاد‌اسلامی‌واحد‌لاهیجان،‌گروه‌ریاضی‌کاربردی
 • آشتاب، علی [1] گروه حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آشوب، محمد [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • آشوری، فرح [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی
 • آصفی، سپهر [1] کارشناس ارشدسیستم های مالی، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه ‌تهران، تهران، ایران
 • آصفی، سپهر [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقابابایی، محمد ابراهیم [1] استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • آقایی فر، نگار [1] دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • آقامحمدی، علی [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان ایران
 • آل محمد، سیده نفیسه [1] استادیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثقفی، سید وحید [1] عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه قم
 • ثقفی، علی [1] استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران
 • ثمری، داوود [1] گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

 • ساداتی، اکرم سادات [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی
 • ساده، احسان [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران
 • ساده، احسان [1] گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • ساده، احسان [1] گروه مدیریت ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران
 • سیار، محسن [1] کارشناس ارشد، گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
 • سیار، محسن [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق
 • سارنج، علیرضا [1] استادیار، گروه حسابداری و مدیریت مالی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
 • سارنج، علیرضا [1] استادیار گروه مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سارنج، علیرضا [1] دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • سامی نیا، امیرعباس [1]
 • سبحانی، علی [1] عضو هیات علمی موسسه پژوهشگران برتر
 • سپهریان، ظاهر [1] گروه ریاضی ، واحد بیله سوار، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیله سوار ، ایران
 • سجاد، رسول [1] استاد‌یار دانشگاه علم و فرهنگ
 • سجاد، رسول [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
 • سجاد، رسول [1] دکترای امور مالی-گرایش مدلسازی دانشگاه ESSEX لندن استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
 • سجاد، رسول [1] عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ
 • سجودی، میثم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران
 • سجودی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران
 • سحابی، بهرام [1] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • سحابی، بهرام [1] گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سیدحسینی، سید محمد [1] رتبه علمی نویسنده
 • سربازی، مهدی [1] کارشناس ارشد هوا و فضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • سرداری، مرتضی [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع ایوانکی
 • سرهنگی، حجت [1] مدرس دانشگاه قم
 • سروش یار، افسانه [1] گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سعیدی، پرویز [1] گروه مدیریت مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
 • سعیدی، پرویز [1] گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
 • سعیدی، پرویز [1] دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران
 • سعیدی، علی [1] استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • سعیدی، علی [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال
 • سعیدی، علی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سالامی واحد تهران شمال
 • سعیدی، علی [1] گروه مدیریت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعیدی، نیما [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
 • سعیدی، هادی [1] استادیار گروه حسابداری، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران
 • سیف اللهی، ناصر [1] استادیار مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
 • سفیدبخت، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی قشم
 • سلیمی، محمد جواد [1] استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • سلیمی، محمد جواد [1] گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • سلمانی، کامران [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • سلیمی فر، مصطفی [1] دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سلوکدار، علیرضا [1] - استاد یار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • سمیعی تبریزی، پدرام [1] دانشجوی دکتری مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سمیع زاده، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،دانشگاه تهران
 • سینا، افسانه [1] گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سینا، کرم [1] مدیریت /دانشکده فنی/دانشگاه فنی و حرفه ای/ساری /ایران
 • سهرابی، طهمورث [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سوخکیان، محمدعلی [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

ش

ص

ض

 • ضیا، زهره [1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه حسابداری، تهران ،ایران

ط

ظ

 • ظهری، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ع

غ

 • غفاری، سیدرضا [1] دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • غفاری، فرهاد [1] استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • غفاری، فرهاد [1] گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • غفاری، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین
 • غفوریان شاگردی، امیر [1] گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.
 • غلامی، افسانه [1] دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزاباد ، فیروزاباد ، فارس، ایران.
 • غلامی، پدیده [2] کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • غلامی، رئوف [2] دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود
 • غلام ابری، امیر [1] دانشیار، گروه ریاضی(تحقیق درعملیات)، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • غلامیان، الهام [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • غلامی جمکرانی، رضا [1] گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
 • غلامزاده، محمدرضا [1] دانشجوی دوره دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران.

ف

ق

ک

 • کارگر، مرضیه [1] دانش آموخته رشته مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کاشی، منصور [1] کارشناس ارشد سازمان دارایی و ثبت اسناد
 • کاشی، منصور [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • کاشی، منصور [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
 • کاشی، منصور [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کاشانی تبار، شهرزاد [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • کاظم پور دیزجی، فاطمه [1] گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
 • کاظمی گورتی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • کاظم نژاد، مصطفی [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • کامروافر، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • کیانی، رضا [1] مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، ایران
 • کیانی، مهرداد [1] کارشناسی ارشد حسابداری از واحد علوم وتحقیقات
 • کی‌پور، رضا [1] استادیار مهندسی برق ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان.
 • کیخا، مینا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • کردی تمندانی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد اسلامی و مالی، پژوهشکده علوم اجتماعی، دانشگاه استانبول، ترکیه
 • کرد رستمی، سهراب [1] دانشیار‌و‌عضو‌هیأت‌علمی‌دانشگاه‌آزاد‌اسالمی‌واحد‌الهیجان،‌گروه‌ریاضی‌کاربردی
 • کردلویی، حمیدرضا [1] دکترای مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی ایران
 • کردلویی، حمیدرضا [1] دکترای مدیریت مالی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • کردلوئی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی مرکز آموزشهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • کردلوئی، حمیدرضا [1] دکترای مدیریت مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • کرمی، سپیده [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 • کریمی، فرزاد [1] دانشیار اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گروه مدیریت و اقتصاد، مبارکه، ایران
 • کریمی، کامران [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشدحسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
 • کریمیان، ندا [1] کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی
 • کریمی پویا، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • کریمی جوقی، عمران [1] کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، ایران
 • کریمی خرمی، محمد [1] دانشکده اقتصاد، گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کریمی زند، مهدی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • کریمی زند، مهدی [1] عضو هئیت علمی مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کشاورز مهر، داود [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان
 • کشته گر، عبدالعلی [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کلانتری بنجار، محمود [1]
 • کمالی، ساجده [1] دانش آموخته مدیریت صنعتی_مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کمالیان، امین رضا [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • کوشان، ندا [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

گ

 • گل ارضی، غلامحسین [1] استادیار دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه سمنان
 • گیلانی پور، جواد [1] عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
 • گلکاریان آرانی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • گُمار، عباس [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
 • گنجی زهرایی، هادی [1] عضو هیات عملی پژوهشکده مالی و اقتصاد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی
 • گودرزی، راضیه [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران
 • گودرزی، میلاد [1] دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • گودرزی، مهشید [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

ل

م

ن

 • نادری، پیام [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • نادمی، یونس [1] استادیار اقتصاد دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
 • نادمی، یونس [1] استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران
 • نادمی، یونس [1] گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.
 • نیازخانی، عطیه‌السادات [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی کاشان.ایران
 • ناصرپور، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • ناطق گلستان، احمد [1] گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
 • ناهیدی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد- تبریز
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] استادیار گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت بازرگانی، بابل ، ایران
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت مالی، بابل ، ایران
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • نبوی چاشمی، سید علی [1] گروه مالی ، دانشکده علوم انسانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • نبوی چاشمی، علی [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 • نجفی، امیرعباس [1]
 • نجفی، امیرعباس [2] استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نجفی، امیرعباس [1] دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نجفی، امیرعباس [1] دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • نجفی، امیرعباس [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران (عهده دار مکاتبات)
 • نجفی، امیرعباس [1] گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
 • نجفی، امیر عباس [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • نجفی، حامد [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • نجفی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز
 • نجفی، یوسف [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • نجفی مقدم، علی [1] استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • نجفی مقدم، علی [2] استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • نجفی مقدم، علی [1] گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نجمی، مونا [1] دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)- شهرری، تهران، ایران
 • نژاد‌افراسیابی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران، ایران
 • نیسی، عبدالساده [1] دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبایی
 • نیسی، عبدالساده [1] دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • نیسی، عبدالساده [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • نصرتی، مهدیه [1] دانشجو کارشناسی ارشد ،رشته حسابداری ، موسسه غیر انتفاعی حکیمان بجنورد، ایران
 • نصرتی، هاشم [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی، ایران
 • نصرتی برندق، بیژن [1] گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ،ایران
 • نظری، احسانه [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نعمت الهی، محمدمهدی [1] دانشجوی دکتری هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • نعمت الهی، نادر [1] استاد تمام گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • نعمتیان، محمود [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
 • نعیمی فر، افسانه [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
 • نقیبی اصفهانی، سید حامد [1] گروه حسابداری - دانشکده علوم انسانی-دانشگاه ازاد اسلامی- واحد شاهرود - شاهرود - ایران
 • نقشینه، نادر [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • نقوی پور، مریم [1] گروه مدیریت/ دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)/ تهران / ایران
 • نیکجو، قاسم [1] دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • نیکومرام، هاشم [1] گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد دکترا مدیریت مالی ،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم وتحقیقات ،تهران ،ایران.
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نیکومرام، هاشم [1] گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نیکو مرام، هاشم [1] استاد و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران
 • نمازی، محمد [1] استاد گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نوری، مجتبی [1] کارشناسی‎ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • نوراحمدی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
 • نورالدین، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • نوری‌بخش، محمد [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نوروزی، محسن [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ
 • نوروش، ایرج [1] استاد حسابداری ، گروه حسابداری ، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج ، ایران.

و

 • واحدی، شهرام [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • وران، رامین [1] مربی و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 • وزیری، رضا [1] مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی شریف
 • وطن پرست، محمدرضا [1] استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • وطن پرست، محمدرضا [1] گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.
 • وفایی جهان، مجید [2] دانشیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،گروه حسابداری، تهران، ایران
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] گروه حسابداری، دانشکده مدیرت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • ولیان، حسن [1] گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • ولی پور، هاشم [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
 • ولی‌پور، هاشم [1] دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • ولی زاده، مصطفی [1] کارشناس ارشد حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

ه

ی