دوره و شماره: دوره 5، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-173 
3. رویکرد شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبور عسل مصنوعی

صفحه 33-53

سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ محمد هندیجانی


9. An Analysis of Prediction Power of Various Candlestick Patterns in Foreign Exchange Market

صفحه 149-173

فریدون رهنمای رودپشتی؛ میر فیض فلاح شمس؛ سید بهشاد یاسینی