دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-177 
4. ارایه مدل پویای بازار مالی با عقاید ناهمگن و اطمینان وابسته به حالات

صفحه 57-91

علی فروش باستانی؛ سعید اسلامی بیدگلی؛ سیدمحمد ایمان رحیمی فر