دوره و شماره: دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-166 
6. بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

صفحه 103-115

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ شهناز آذرنگ