دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 1-177 
2. کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری

صفحه 23-50

منصور کاشی؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ محمد دنیایی


3. آسیب شناسی تحریم نظام بانکی با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی

صفحه 51-73

میثم شفیعی رودپشتی؛ سیدمرتضی امامی؛ فاطمه ملک شاهی


7. بررسی عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی کارایی سرمایه فکری

صفحه 127-153

علی فاضل یزدی؛ روح الله تقی زاده مهریزی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی