دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 1-152 
6. بررسی وجود حباب قیمت در بازار مسکن ایران با استفاده از تکنیکARDL

صفحه 35-50

میرفیض فلاح شمس؛ ایرج شریعت‌زاده؛ گلزار میرزاوند