دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-169 
3. ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:

صفحه 51-76

فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا میرغفاری