دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 1-244 
3. مدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستم های پویا

صفحه 41-59

محمود البرزی؛ محمدابراهیم پورزرندی؛ مجید شهریاری