دوره و شماره: دوره 1، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 1-201 
3. یش بینی ورشکستگی شرکتها با استفاده از مدل لاجیت

صفحه 55-79

سیدعلی نبوی چاشمی؛ موسی احمدی؛ صادق مهدوی فرح آبادی