دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 1-212 
1. بررسی توانمندی الگوهای پیش بینی کننده بحران مالی

صفحه 1-27

زهرا پورزمانی؛ رضا کی‌پور؛ مصطفی نورالدین


8. سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی

صفحه 197-212

مهدی تقوی؛ شادی شاهوردیانی


9. تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی

صفحه 129-148

فریدون رهنمای رودپشتی؛ اکبر افتخاری علی‌آبادی