دوره و شماره: دوره 11، شماره 45 - شماره پیاپی 4، دی 1399، صفحه 1-693 
طراحی الگوی پیش بینی بازده تعدیل شده بر حسب ریسک نامطلوب؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 30-50

فیروز صیادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی


ارزیابی عملکرد شعب بانک با شاخص‌های مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده های نسبتی

صفحه 127-146

سمیه راضی پور قلعه جوق؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ حمید شرفی


مدل اجرای اثربخش استراتژی سرمایه‌گذاری خطرپذیر فناورانه ( مورد مطالعه؛ بانک آینده)

صفحه 247-267

عبدالمجید سعادت نژاد؛ طهمورث سهرابی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نصرت اله شادنوش


طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی شبکه تأمین حلقه بسته سبز جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی و فیزیکی

صفحه 389-422

شهرام مخلص آبادی؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم؛ حسنعلی آقاجانی کاسه گر؛ محمد مهدی موحدی


بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و اثر مقیاس بر ساختار بازار در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 518-543

منیرالسادات میرجمالی مهرآبادی؛ عباس نجفی زاده؛ مجید زنجیردار؛ پیمان غفاری آشتیانی