دوره و شماره: دوره 12، شماره 49 - شماره پیاپی 4، دی 1400، صفحه 1-400 
11. ادغام و ریسک اعتباری

صفحه 230-247

زینب خلیل ارجمندی؛ مسعود طاهری نیا؛ اعظم احمدیان؛ احمد سرلک


13. ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان

صفحه 269-291

کیوان فرامرزی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ علی آشتاب


14. ارزیابی پروژه‌های مسکونی با استفاده از اختیار واقعی تاخیر

صفحه 292-315

حنظله فندرسکی؛ شاپور محمدی؛ علی فروش باستانی؛ رضا راعی


15. بررسی نقدینگی بازار سهام، مالکیت و انتخاب ساختار سرمایه؛ با بکارگیری مدلPanel VAR

صفحه 316-337

زهرا قربانی؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ رویا سیفی پور؛ هوشنگ مومنی وصالیان


16. کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA

صفحه 338-356

فرهاد کریمی اصل؛ علی سعیدی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد خدائی وله زاقرد


22. بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل

صفحه 461-483

سمیه السادات موسوی؛ عباسعلی جعفری ندوشن؛ مرضیه کاظمی راشنانی؛ مهسا محمدطاهری


23. مدلسازی سرایت مخاطرات در شبکه مالی

صفحه 484-503

ناصر حقی سیف الدین؛ نادر رضائی؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه