دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، تیر 1401 
طراحی مدل تامین مالی جمعی در صنعت هوافضا

علی حاجی غلام سریزدی؛ منوچهر منطقی


نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز

مهدی شالباف شیروانی؛ ابراهیم علی رازینی رحمانی؛ عبدالرحیم رحیمی؛ نادر محقق


بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH

محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی؛ سید جلال صادقی شریف؛ مهدی ذوالفقاری؛ محمد اقبال نیا