دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، بهار 1396، صفحه 1-246 
12. بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران)

صفحه 201-212

موسی بزرگ اصل؛ علیرضا اکبری ماسوله؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد تقی تقوی فرد