دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-318 
6. بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم)

صفحه 113-148

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه هاشملو؛ فاطمه دادبه؛ کمال عبادزاده


14. اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 281-295

محمدرضا لطفعلی پور؛ مهدیه نصرتی؛ ابوالفضل قدیری مقدم؛ مهدی فیلسرایی