دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 1-308 
11. ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک

صفحه 207-220

احسان محمدیان امیری؛ سیدبابک ابراهیمی؛ مریم نژاد‌افراسیابی