دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 1-434 
2. مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی

صفحه 21-49

سیده زهرا ابوالحسنی کومله؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد شاهورانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


6. تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر سیاست های ریسکی شرکتها

صفحه 105-119

منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی؛ محمدرضا عبدلی